Song

She's a Woman

Written by
John Lennon, Paul McCartney
Language
English

Originals